Σ(▼□▼メ),尚未登录 宅人库!请登录 _ 免费注册
备用地址收藏不迷路 宅人库APP

[手游网单] 【手游】【梦幻诛仙11职业】【双端IOS】【内含文字+视频】

«共 340 人阅读 1 人回复 » [一键复制帖子标题和链接]


登录后阅读更多资料
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  
尚未绑定靓号,此帐号可能会被系统回收   UID: 1083 / 时间轴承 (2019-08-22)
第.2.位名人榜


梦幻诛仙11职业【商业50000级开服端
5UQ {qm*Q  
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
GQ1/pys  
iy~h|YK;  
qun:295644186内含视频教程,更多游戏一起研究
$`lWW6>P  
使用说明
l,o'J%<%  
服务器最低要求   8G内存
d[ 6 'w ?  
系统   Centos6.5
1hw.gn*JK>  
安装宝塔
yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install.sh && sh install.sh
1'f_C<.0  
安装nginx-1.12
mysql-5.5  23行回车插入lower_case_table_names=1 保存重启mysql服务
php5.4     找到禁用函数,删除exec,然后重载配置,重启php
;a?<7LIx  
-------------------------------------------------------------------------------
V0^{Ss1M  
mhzx.zip 上传到/目录
建议宝塔上传 给予777权限 并且解压
chmod -R 777 /home
chmod -R 777 /root
chmod -R 777 /houtai
cd /root
chmod +x jdk-6u45-linux-x64-rpm.bin
./jdk-6u45-linux-x64-rpm.bin
tar xvf jre-8u171-linux-x64.tar.gz
chmod -R 777 /root
1o&zA<+NY  
-------------------------------------------------------------------------------
# `^nmC/F  
宝塔 - 数据库 - root密码 输入 ccz520 提交
=DdPwr 0Op  
宝塔 - 网站 - 添加站点 输入IP 根目录/www/wwwroot/
W.^zN'a  
宝塔 - 网站 - 点击IP 绑定域名
ZiZ@3O6  
宝塔 - 安全 - 放行端口 - 添加3306
8y27O  
mysql -u root -p
{}s/p9F4  
隐藏输入ccz520回车
G_1r&[N3  
创建数据库
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'ccz520' WITH GRANT OPTION;
K~d'*J-  
FLUSH   PRIVILEGES;
b>ZAkz)U+  
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ccz520' WITH GRANT OPTION;
z%E(o%l8  
FLUSH   PRIVILEGES;
deAV:c  
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'ccz520' WITH GRANT OPTION;
ow'G&<0b  
FLUSH   PRIVILEGES;
2,:{ 5]Q$  
quit
fNLO%\G~2  
宝塔导入数据库
<%YW/k"o  
-------------------------------------------------------------------------------
QqQhQGV  
修改里面xml ip
/home/mhzx/zdir/android/meta
/home/mhzx/zdir/ios/meta
chmod -R 777 /home
!-)!UQ~|8  
-------------------------------------------------------------------------------
\d;)U4__!  
关闭防火墙
chkconfig iptables off
立即生效
service iptables stop
D9TjjA|zS  
-------------------------------------------------------------------------------
{F wvuk  
客户端修改
com.efun.twzx\res\values\strings.xml
apkide\Work\com.efun.twzx\assets\config\all_platform_config.xml
?lkB{-%rQ  
-------------------------------------------------------------------------------
6hj[/O)E  
启动游戏
cd /home/mhzx/au
./start.sh
S"*k#ao  
cd /home/mhzx/matcher
./start.sh
(W#CDw<ja  
cd /home/mhzx/mhzx_4095/ghubd
./starthub.sh
^ oav-R&  
cd /home/mhzx/mhzx_4095
./run.sh
kxKb}> =  
cd /home/mhzx/mhzx_4095/gs
./rungs.sh
6:wk=#w  
cd /home/mhzx/zdir/android
./service.sh start
?5CE<[  
cd /home/mhzx/zdir/ios
./service.sh start
 Y:/p0 o  
cd /houtai
nohup /root/jre1.8.0_171/bin/java -jar gm.jar
后台地址http://服务器IP:88/
hY!ek;/Gc  
-------------------------------------------------
,Z @I" &H  
top 查看CPU使用情况
netstat -ntlp查看进程
kill -9 进程编号 并且结束掉
c3GBY@m  
-----------------------------------------------------------------------------
s<LnUF1b  
离线suntts

登录后阅读更多资料
只看该作者 沙发  
尚未绑定靓号,此帐号可能会被系统回收   UID: 1612 / 时间轴承 (2019-09-16)

尊敬的VIP用户 suntts 在 2019-09-16 发布新回复时奖励:2信用。

举双手支持楼主。[懒人回复]
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 

Ctrl + Enter 快速发布